Sammanfattning av Kalkningen år 2018

Så läggs då årets kalkningar till handlingarna

Året har präglats av olika typer av ’väder’.

Först ganska mycket snö och en vinter som höll ut ända in i slutet av april, början av maj. Då vände det med snabb snösmältning och med vattennivåer i vattendragen vi inte sett på flera år. Vi hann med att pricka de höga flödena och ta de vattenprover som vi varit på ’jakt’ efter länge. Resultaten av analyserna visade på låga pH-värden på många ställen.

De flesta doserarna drogs igång och vi kalkade betydligt mer våren 2018 jämfört med våren 2017. På sina ställen med för låga givor då vi (i betydelsen jag) överrumplades av dessa låga pH-värden som vi inte haft på flera år. En lärdom att dra.

Den perioden var snabbt över för att efterföljas av en sommar som präglades av extremt torrt väder. Det gjorde att båtkalkningen kom att präglas av svårigheter med sjösättningen. I slutet av året kom 9 sjöar att behöva HKP-kalkas. HKP-kalkningen försenades ca 3 veckor då helikoptrarna som skulle kalka var i full insats i bränderna i Hälsingland.

Sen kom vi in i hösten och början av november med först kyla (tjäle i marken) samt snö. Sedan mildväder och regn som gjorde att vattnet rann direkt ut i vattendragen med höga flöden som följd. Återigen hann vi med att fånga upp dessa med att vid två tillfällen (mitten av november och början av december) vara ute och ta prover. Återigen med låga pH-värden i vattendragen.

Men tack vare bra insatser från samtliga som på något sätt varit engagerade i verksamheten så kan detta år faktiskt ses som ett bra år med nya lärdomar och med förhoppningsvis än effektivare planering inför 2019.

 

Tack alla och önskar ett gott slut och ett Gott Nytt År och hälsar därmed 2019 välkommen med sina oskrivna blad.

Swedish Happy New Year greeting card , designed for the New Year 2019 celebration.